งานเสวนา เรื่อง ”ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E-Sports เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก”
June 1, 2018
โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Youth Cultural Forum Thailand)
June 5, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018)

SciEx2018_14

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานฯ เปิดงาน The 19th Science Project Exhibition : นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018) ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ ภายใต้งาน The 19th Science Project Exhibition : นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (SciEx2018) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้แสดงความสามารถในการวิจัยของตนเองอย่างเต็มที่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชาและคณาจารย์เข้ารับฟังในการแสดงผลงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจบนความหลากหลายของงานวิจัยด้านฟิสิกส์พลาสมา” โดย รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Short Talk ที่ใช้เวลา 3 นาที ด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คน ได้สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม มีการแต่งตัวด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของตนเอง และการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Plenary Talk ที่ใช้เวลา 15 นาที ด้วยภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านจะผ่านการคัดเลือกและฝึกฝนมาจากภาควิชาของตนเองมาอย่างเข้มข้น นอกจากนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์แล้วยังมีผลงานของนักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาร่วมจัดแสดงผลงานโปสเตอร์จำนวน 40 ผลงาน และส่งผู้แทนเข้าร่วมบรรยายใน ช่วง Short Talk ด้วยเช่นกัน

ในช่วงท้ายมีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล และพิธีปัจฉิมนิเทศ ภายใต้บรรยากาศของความสุข ความยินดีที่ได้ใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งรางวัล และความทรงจำเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดัน เป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนก้าวออกจากรั้วคณะวิทยาศาสตร์ไปอย่างภาคภูมิใจและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีและเก่งของสังคมต่อไป

Recent post