การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
July 3, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะกายภาพบำบัด

001

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก คณะกายภาพบำบัด)

Recent post