มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Mahidol ERT)
June 25, 2018
การเสวนา “การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
June 25, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Regional Workshop for Legislative and Executive Officials on Mass Atrocity Prevention from ASEAN and other Southeast Asian States”

Regional Workshop_3

25 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Regional Workshop for Legislative and Executive Officials on Mass Atrocity Prevention from ASEAN and other Southeast Asian States” จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Auschwitz Institute for Peace and Reconcilation, Asia- Pacific Centre for Responsibility to Protect และ The Stanley Foundation ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สามพราน โดยมีตัวแทนภาครัฐ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองภายในประเทศและป้องกันมิให้เกิดการทารุณกรรม หรือความรุนแรงขนานใหญ่ในสังคม (Mass atrocity) อีกทั้งพัฒนายุทธศาสตร์หรือแนวทางเชิงนโยบายในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดความรุนแรงดังกล่าวขึ้นตามบริบทของแต่ละประเทศ

Recent post