การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
July 3, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะกายภาพบำบัด
July 3, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

na

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  อาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาเขตนครสวรรค์)

Recent post