พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Paramedic Game ครั้งที่ 4
June 11, 2018
การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน และคลัสเตอร์ความร่วมมือนำร่อง (Pilot Clusters)
June 12, 2018

งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน (ครั้งที่ 11)

Chaina_8

วันที่ 11  มิถุนายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา  วีระวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้า โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและตัวแทนจากทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน  (ครั้งที่ 11)  โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะและทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนาน

ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศไทย   การประชุมโต๊ะกลมผู้แทนระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน การจัดตั้ง Thai-Yunnan Universities Network โดยแบ่งความร่วมมือเป็น Cluster ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน ประกอบด้วย (คลัสเตอร์ที่ 1 ภาษาศาสตร์) ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน (คลัสเตอร์ที่ 2) การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ(คลัสเตอร์ที่ 2-5) ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน  (คลัสเตอร์ที่ 3) การแพทย์และสุขภาพ  (คลัสเตอร์ที่ 4) การเกษตร (คลัสเตอร์ที่ 5) เทคโนโลยีดิจิทัล  นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาการเรียน
การสอนภาษาไทย กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย-จีน  และกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระบบรางไทย-หูหนาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 ณ นครคุนหมิง มนฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Recent post