วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 61
June 29, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
June 29, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยนานาชาติ

ic5

เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยนานาชาติ )

Recent post