การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
June 29, 2018
โครงการ “ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพี่เลี้ยงซ่อมจักรยานรีไซเคิล”
July 2, 2018

ต้อนรับ AACSB Peer Review Team ตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

aacsb2

28-29 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับ Professor Geoff Perry, Deputy Vice Chancellor Auckland University of Technology, New Zealand ในฐานะ AACSB Peer Review Team Chair เพื่อเยี่ยมวิทยาลัยการจัดการ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ On-Site Visit ของ AACSB Peer Review Team ในการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีในระดับโลก โดยในครั้งนี้ Professor Geoff Perry ยังได้เข้าพบศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาด้วย

Recent post