นศ.ชีวการแพทย์ มหิดล คิดค้นระบบการขนย้ายและเก็บรักษาหัวใจ สำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
June 8, 2018
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือจัดตั้งศูนย์การแพทย์
June 8, 2018

MU-NCKU เจรจาความร่วมมือ ด้าน Joint Medical/Dental Devices and Applications

kku5

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้อนรับ Prof. Rong-Fu Kuo, Deputy Director, Medical device Innovation Center และคณะ จาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเดินทางมาหารือในการจัดตั้ง Joint research center ด้าน Medical and Dental Device and Application ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยจะมีการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร การทำวิจัยร่วม และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดแสดงผลงานวิจัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนวัตกรรมต่างๆ ของสองมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์  สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน  ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University ในการจัดตั้ง Joint research center ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และความร่วมมือในการจัดการประชุมวิชาการร่วมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post