การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
June 25, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
June 27, 2018

พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

PH07

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และญาติของผู้สำเร็จการศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post