โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clean Air Conditioning System for Health and Environment”
June 15, 2018
อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37
June 15, 2018

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจัดโครงการMU Grad Quality Assurance @MB

MU Grad_1

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในโครงการ MU Grad Quality Assurance ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร ผ่านการถ่ายทอดจากบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) การเข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Soft Skills) การเพิ่มโอกาส/ช่องทางการสื่อสาร อันก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการงานด้านสารสนเทศของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงจุดอีกด้วย

Recent post