คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12
June 12, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
June 12, 2018

โครงการอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

Amnat Mu_1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษร่วมกับ ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้าสำนักวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ให้แก่พระภิกษุ สามเณร คณะผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียนและประชาชนทั่วไปกว่า 80 คน จัดโดยเทศบาลพระเหลา ณ ลานพระเจ้าใหญ่ไชยฤทธิ์(หลวงพ่อสำเร็จ)ป่าดอนใหญ่ บ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่เทศบาลตำบลพระเหลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล ตามแนวทางสนองพระราชดำริฯ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมวางแผนและดำเนินการจนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจนมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย สมดุล มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

Recent post