คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี
June 8, 2018
ม.มหิดล ครองเจ้าเหรียญทองกีฬา สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”
June 11, 2018

พิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

PY MU2561_1

9 มิถุนายน 2561  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล “เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ” และ รางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” โดยมีรองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” ว่า รางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

โดยคัดเลือกศิษย์เก่าที่จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ทั้งในและนอกวงการวิชาชีพ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นสมควรให้มีการมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ”  เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ อาจารย์อาวุโสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นผู้ร่วมวางรากฐานให้กับคณะฯ ตั้งแต่ในยุคต้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรในแวดวงวิชาชีพอย่างกว้างขวางในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดลเกียรติคุณ”  แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์  ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยสมุนไพรระดับนานาชาติ , รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชพฤกษศาสตร์

และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย และ รางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” แด่ ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ทั้งนี้รางวัล “เพชรเภสัชมหิดล”มีทั้งหมดจำนวน 27 รางวัล จากนั้น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานคืนสู่เหย้า และพิธีมุทิตาจิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Recent post