พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 28, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะสาธารณสุขศาสตร์
June 28, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

visit7

วันที่ 27 มิถุนายน2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดลด้านความสุขในองค์กร (Happy Workplace) ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที  รักษ์พลเมือง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post