ต้อนรับ AACSB Peer Review Team ตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
July 2, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสัตวแพทยศาสตร์
July 3, 2018

โครงการ “ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพี่เลี้ยงซ่อมจักรยานรีไซเคิล”

recycle2

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ฝึกปฏิบััตินักศึกษาพี่เลี้ยงซ่อมจักรยานรีไซเคิล” โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน เป็นประธานพิธีเปิด และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถซ่อมจักรยานกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ในโครงการ“จักรยานพี่ให้น้องในชนบท” ด้วยความร่วมมือจากช่างเทคนิคจิตอาสาทุกหน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีทักษะการซ่อมแซม บำรุงรักษาจักรยานได้ด้วยการปฏิบัติจริง ทั้งยังฝึกทักษะด้านสังคมให้กับนักศึกษารุ่นพี่(จิตอาสา) ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาต่างคณะ รุ่นพี่รุ่นน้อง ที่ร่วมงานได้ ณ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post