การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Regional Workshop for Legislative and Executive Officials on Mass Atrocity Prevention from ASEAN and other Southeast Asian States”
June 25, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
June 25, 2018

การเสวนา “การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

long 12

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา “การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษามหาวิทาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Recent post