การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันโภชนาการ
June 15, 2018
พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 41
June 18, 2018

6 นักศึกษา ม.มหิดล รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

award2

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ และ น.ส.ศศิวงศ์ วงศ์แก้ว คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี น.ส.ณัฐสุดา หินสูงเนิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ น.ส.ภัทรมน หวานดี วิทยาลัยราชสุดา น.ส.ชมลักษณ์ บันลือศักดิ์กุล วิทยาลัยนานาชาติ และ นายธีร์รัตถ์ โพธิชัยชิน วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้มีความประพฤติจริยธรรมดี ส่งเสริมศีลธรรมที่ดีงามเอาไว้ โดยยึดมั่นอยู่ในกรอบแห่งความดีงาม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตลอดไป

Recent post