EdPEx Exit Report: สถาบันโภชนาการ
June 15, 2018
พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 41
June 18, 2018

6 นักศึกษา ม.มหิดล รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Recent post