การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
June 29, 2018
ต้อนรับ AACSB Peer Review Team ตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
July 2, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ka1

เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

Recent post