อธิการบดีเข้าร่วมเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2561-2565
June 22, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ปีการศึกษา 2561
June 22, 2018

งานแสดงสินค้า “Start up 2018” 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

start-up4

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า “Start up  2018  7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค  กรุงเทพมหานคร

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด (นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ์ พิจิตร  ชัยนาท) เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรและผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SMEs ที่ค้าขายเป็น รู้จักตลาด รู้วิธีพัฒนาผลผลิต และรู้วิธีค้าขาย นับตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการผลิต เสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสนับสนุนนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าให้เป็นที่ดึงดูดใจในเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ตรงจุด การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้า จำนวน 50 คูหา แบ่งเป็นสินค้าประเภทต่างๆ อาทิ สินค้าแปรรูปเกษตร ข้าวอินทรีย์ ระยะเวลาในการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 21-25  มิถุนายน  2561 ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค  กรุงเทพมหานคร

Recent post