พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 41
June 18, 2018
ศิริราชเป็นเจ้าภาพจัดงานบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
June 18, 2018

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

food

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018) ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2018 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 ศูนย์นิทรรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีสถาบันที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชนะเลิศ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ 2 รางวัล จากทั้งหมด 74 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ( รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
1. นายพิรกร นุดล
2. นางสาวชลาลัย สถาน
3. นางสาวอาภัสรณัญ ทยายุทธ
4. นายพงศภพ กาญจนปัญจพล

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ เป็นผู้ดูแลทีม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
1. นางสาวกมนชนก บุญสิทธิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุจริตมนตรี
3. นางสาวมุทิตา สุขเสถียร
4. นางสาวสวรรญา หวังกุหลำ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย , อาจารย์ ดร.วศินา ทาเขียว และอาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม เป็นผู้ดูแลทีม

Recent post