การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยนานาชาติ
June 29, 2018
พิธีลงนาม (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
June 29, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

005

เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ   ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน   คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)

Recent post