ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 7, 2018
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ วง LSO
June 7, 2018

วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dent June7_13

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี ทรงปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการ MIES การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานบันดาลใจ” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ และพิธีมอบรางวัลคนดีศรีทันตฯ มหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post