งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ม.มหิดล
June 27, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
June 28, 2018

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

edu2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 172 คน ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์  นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธานชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวอวยพรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา และขอบคุณครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการเรียนของนักเรียนจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกันนี้โรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก ดร. โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์  ไบรอัน  ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ในงานพิธี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ยังได้รับเกียรติจาก ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มากล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการสร้างประชาคมโลกที่มีความสามารถเป็นเลิศและมีจริยธรรม” (“Education for Outstanding Global Citizens with Integrity”) โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การจะเป็นประชากรที่ดีของสังคมนั้น เราไม่เพียงแต่จะต้องมีความตระหนักสำนึกเกี่ยวกับสังคมเท่านั้น แต่เราต้องมีจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย เพราะบุคคลใดที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต บุคคลนั้นจะเป็นคนซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

ในปีนี้ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 172 คน ต่างได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียนของเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยอันดับที่หนึ่งที่นักเรียนสอบได้มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 74 คน รองลงมาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 26 คน และอันดับที่สามคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน นอกจากนี้เป็นนักเรียนที่สอบผ่านเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศอีก 47 คน

Recent post