การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยการจัดการ
June 20, 2018
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 21, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

EdPEx2018-NLAC1

วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)

Recent post