โครงการฝึกกระบวนการเสริมทักษะให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
June 1, 2018

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

health08

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ไมเคิล แนกกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “รณรงค์ไม่สูบบุหรี่” ในโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (No Smoking Campaign Activities under “Health Week 2018”) เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาการประกวดวาดภาพ มีดังนี้

1.นางสาวพัฒน์นรี บุญญเมธานันท์   รางวัลชนะเลิศ

2.นางสาวมาริสา หงษ์น้อย               รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1

3.นางสาวภรภัทร อภิญญานันท์       รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2

Recent post