การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2561 (QS World University Rankings 2019)
June 14, 2018
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจัดโครงการMU Grad Quality Assurance @MB
June 15, 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clean Air Conditioning System for Health and Environment”

air7

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clean Air Conditioning System for Health and Environment” ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนทั่วไปที่สนใจ  ณ อาคารอำนวยการ และอาคารปฎิบัติการ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

โดยให้ความรู้พร้อมเทคนิคการล้างเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง เพื่อลดภาวะโลกร้อน สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเน้นเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานที่ทำงาน บ้าน และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ จากภาควิชาต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post