การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
June 27, 2018
งานเลี้ยงนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ม.มหิดล
June 27, 2018

อาจารย์วิศวะ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กรตัวอย่างแห่งปี – CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards จากสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ (ประเทศไทย)

eg4

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กรตัวอย่างแห่งปี – CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2561 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และประเทศชาติดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ (ประเทศไทย) 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

Recent post