พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 21, 2018
งานแสดงสินค้า “Start up 2018” 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
June 22, 2018

อธิการบดีเข้าร่วมเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2561-2565

innovation1

22 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2561-2565 พร้อมทั้งรับฟังความและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ อดีตผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คุณทนง โชติสรยุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา และ ดร. อภิสิทธิ์ ธงไชย ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โดยมี รศ.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้กล่าวต้อนรับและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post