พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 21, 2018
งานแสดงสินค้า “Start up 2018” 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
June 22, 2018

อธิการบดีเข้าร่วมเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2561-2565

Recent post