สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Retreat)
June 19, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
June 20, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยการจัดการ

cmmu5

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยการจัดการ ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล เป็นประธานคณะกรรมการ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากวิทยาลัยการจัดการ)

Recent post