การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
June 20, 2018
อธิการบดีเข้าร่วมเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ. 2561-2565
June 22, 2018

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

dent1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทันตาภิบาล จำนวน 7 คน จากโรงพยาบาล Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital ประเทศภูฏาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่องฯ ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก และศึกษาดูงานทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 11 – 22 มิถุนายน 2561

Recent post