พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
June 26, 2018
อาจารย์วิศวะ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคล องค์กรตัวอย่างแห่งปี – CEO ASEAN Thailand 4.0 Awards จากสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ (ประเทศไทย)
June 27, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

lc1

เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

Recent post