ทีม AIM GLOBAL INNOVATION เข้าร่วมแข่งขันโครงการ U.REKA
June 7, 2018
วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 7, 2018

ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Pharmacy_124

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานพร้อมเจิมป้ายอาคารวิจัยประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล,รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาศตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานของที่ระลึกแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดมารองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “50 ปี แห่งการพัฒนา เภสัชฯ มหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยและแนวทางในอนาคต” นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 มิถุนายน 2561

โครงการ “50 ปี เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ภายใต้คำขวัญ “50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์คุณค่าเรื่องยา ดั่งปัญญาของแผ่นดิน” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/index.php

Recent post