มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
June 28, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
June 29, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 : คณะสาธารณสุขศาสตร์

edpex7

เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการ   ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี  พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน   คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากคณะสาธารณสุขศาสตร์)

Recent post