โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 1 (ASEAN Youth Cultural Forum Thailand)
June 5, 2018
พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Kaohsiung Medical University
June 5, 2018

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU”

love07

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกรัก ฮัก MU” และร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณริมทางเดินอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ขึ้น เพื่อสืบสานและรณรงค์ให้ประชาคมมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านการกระทำเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

Recent post