ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สพฐ. จัดทัศนศึกษา ให้ความรู้ด้านธรณีวิทยากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 35 โรงเรียน ทั่วประเทศ
June 22, 2018
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
June 22, 2018

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8

forum2

22 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 8 ในการประชุมในครั้งนี้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post