วารสารทางการแพทย์นานาชาติ Siriraj Medical Journal (SMJ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับการตอบรับเข้าฐาน SCOPUS
June 13, 2018
ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า “Smart Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
June 14, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

am2

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมและตรวจประเมินส่วนงาน EdPEx Exit Report ใน 2 ส่วนงาน ได้แก่

  1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร เป็นประธานคณะกรรมการฯ
  2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมี ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯ

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 ส่วนงานให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละส่วนงานเพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในภาพรวมจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อนำไปพัฒนาส่วนงานต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดลจัด EdPEx Exit Report ขึ้น เพื่อตรวจประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 และสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเข้าประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2561

(ขอบคุณภาพจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)

Recent post