สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดแถลงข่าว “ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ Stop Drowning Start Doing”
June 29, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
June 29, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

03

เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ผศ.ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

Recent post