ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
June 1, 2018
งานเสวนา เรื่อง ”ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E-Sports เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก”
June 1, 2018

ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”

thalus03

31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย และหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยฝุ่นเซลล์และเอ็กโซโซมในโรคต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications” ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานวิจัยฝุ่นเซลล์และเอ็กโซโซมในโรคต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งใน และนอกประเทศ

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยและผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับฝุ่นเซลล์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝุ่นเซลล์ในโรคธาลัสซีเมีย ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างประเทศ และอาจารย์นักวิจัยด้านคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญและ มี cohort คนไข้ในโรคดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของฝุ่นเซลล์และเอ็กโซโซมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การค้นพบตัวบ่งชี้ (biomarker) ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัย และการติดตามการดำเนินของโรค รวมทั้ง ปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรง เพื่อนำความรู้ความเข้าใจจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดแนวทางการรักษา ป้องกัน และรักษาโรคร้ายแรงดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยลดการใช้งบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

Recent post