โครงการฝึกกระบวนการเสริมทักษะให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
June 1, 2018
ประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Extracellular Vesicle: Research Focus and Clinical Applications”
June 1, 2018

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

bhudha01

1 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ในหัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ปาฐกถานำ ภายใต้หัวข้อ “พลังศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนา “บทบาทขององค์กรศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” โดยมี พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ รองศาสตราจารย์สิวลี ศิริไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันภาคีร่วมจัดงานและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและบทบาทของสถาบันทางศาสนาในการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จริยธรรม และการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ จากนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์

Recent post