โครงการ “ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพี่เลี้ยงซ่อมจักรยานรีไซเคิล”
July 2, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
July 3, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสัตวแพทยศาสตร์

S__14237954

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจากคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Recent post