สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Well-being in Thailand : Dream or Reality?” (ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง)
June 29, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยนานาชาติ
June 29, 2018

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 61

MT_12

29 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาอรุณ ปญญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถัดมาเป็นพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมะเกลือ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ในการนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่คณะฯ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post