การเสวนา “การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
June 25, 2018
พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
June 26, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

882652F9-B4D2-4175-9998-03DF0CE19FC6

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์  เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)

Recent post