งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน (ครั้งที่ 11)
June 11, 2018
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12
June 12, 2018

การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน และคลัสเตอร์ความร่วมมือนำร่อง (Pilot Clusters)

meet5

สำหรับกิจกรรมวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ในการเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน (ครั้งที่ 11) ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้า โครงการจัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 2 คณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง วิทยาเขตในเมือง นครคุนหมิง

นอกจากนี้อธิบดีกรมการศึกษามณฑลยูนนาน มีคำกล่าว “มุมมอง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของฝ่ายยูนนานต่อการดำเนินงานของ Thai-Yunnan Universities Network และคลัสเตอร์ความร่วมมือ” ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีคำกล่าว “มุมมอง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะของฝ่ายไทยต่อการดำเนินงานของ Thai-Yunnan Universities Network และคลัสเตอร์ความร่วมมือ” จากนั้นผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำกล่าว “แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาของไทย และโอกาสความร่วมมือกับยูนนาน” หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประกาศจัดตั้ง Thai-Yunnan Universities Network และคลัสเตอร์ความร่วมมือนำร่อง (Pilot Clusters) อัครราชทูตฯ อธิบดี เลขาธิการ สกอ. และอธิการบดี ร่วมเป็นสักขีพยายเปิดป้าย Thai-Yunnan Universities Network และถ่ายรูปร่วมกัน

หลังจากนั้นมีการประชุมโต๊ะกลมผู้แทนระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย-ยูนนาน หัวข้อ “วิสัยทัศน์และรูปแบบความร่วมมือ (Vision and Model) ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ยูนนาน” คลัสเตอร์ที่ 1 ภาษาศาสตร์ คลัสเตอร์ที่ 2 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ (คลัสเตอร์ที่ 2-5) ภายใต้คลัสเตอร์นำร่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนาน คลัสเตอร์ที่ 3 การแพทย์และสุขภาพ คลัสเตอร์ที่ 4 การเกษตร และคลัสเตอร์ที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัล ตามลำดับ และปิดท้ายกล่าวสรุปผลการประชุมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Recent post