รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือจัดตั้งศูนย์การแพทย์
June 8, 2018
พิธีมอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
June 10, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปี

mu PY_5

8 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ครบรอบ 50 ปี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ภายใต้แนวคิด เรื่อง “Innovation in Pharmaceutical Sciences & Clinical Use of Drugs & Health Products”

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และบทบาทของวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้เภสัชกรและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางเภสัชกรรมและวิชาชีพ สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและศาสตร์รูปแบบใหม่ต่าง ๆ ในการปรับเข้ากับการทำงานของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้นำวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ดร.ภก.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพในอนาคต และ นายแพทย์ ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการประกันสุขภาพแห่งชาติ : สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต และ Prof.Aliasger K.Salem บรรยาย หัวข้อ Future Landscape of Pharmaceutical Innovation นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร นวัตกรรมในการพัฒนาระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ฯลฯ

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 เพื่อฉลองการครบ 50 ปี ของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Recent post