มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Mahidol ERT)

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์
June 25, 2018
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “Regional Workshop for Legislative and Executive Officials on Mass Atrocity Prevention from ASEAN and other Southeast Asian States”
June 25, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Mahidol ERT)

ert09

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University  Emergency Response Team : Mahidol ERT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด ณ โถงหอพักนักศึกษาบ้านศรีตรัง (หอ 11)

จากนั้น มีการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติการและการแจ้งเหตุของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol ERT) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และการสาธิตการแจ้งเหตุการออกรับผู้เจ็บป่วยในพื้นที่มหวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มายังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol ERT)

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University  Emergency Response Team : Mahidol ERT) จะปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (1669) ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งในระยะแรกจะเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ บ้านมหิดล (หอ10) ชั้น1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post