การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2561 (QS World University Rankings 2019)

ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า “Smart Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
June 14, 2018
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clean Air Conditioning System for Health and Environment”
June 15, 2018

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2561 (QS World University Rankings 2019)

Print

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 (ตามเวลาของประเทศไทย) QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 อันดับแรกของโลกบนเว็บไซต์ topuniversities.com แม้ว่าปีนี้ QS ไม่ได้เปลี่ยนตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย แต่ได้ขยายฐานการทำสำรวจ academic peer reputation survey และ employer reputation survey ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลกยิ่งขึ้น โดยอัตราการตอบแบบสำรวจเพิ่มขึ้นถึง 38% จากปีที่แล้ว อีกทั้งได้มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จากเดิมพิจารณา 980 มหาวิทยาลัย (ติดอันดับ 916 มหาวิทยาลัย) เป็น 1,233 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ (ติดอันดับ 1,011 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับใน World Top 1000 Universities เป็นครั้งแรกถึง 60 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยของ citations per faculty average ได้เพิ่มขึ้นเป็น c. 60 citations per academic faculty member (จากเดิม c. 52 citations per academic faculty member)

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับมีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 380 และเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มีอันดับที่ดีที่สุดในประเทศในด้านความเป็นนานาชาติ ภายใต้ตัวชี้วัด International Students และด้านการเรียนการสอน ภายใต้ตัวชี้วัด Faculty per Student Ratio นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับคะแนนการจัดอันดับในตัวชี้วัดด้าน Employer Reputation และ Citations per Faculty ที่ดีขึ้นอีกด้วย

Recent post