สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Retreat)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”
June 18, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: วิทยาลัยการจัดการ
June 20, 2018

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Retreat)

Planning_9

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนา Retreat ปี 2561 เพื่อ ร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะขับเคลื่อนและผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล งานสัมมนา Retreat ปี 2561 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Recent post