อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ใน หอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 37
June 15, 2018
6 นักศึกษา ม.มหิดล รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
June 18, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันโภชนาการ

inmu4

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันโภชนาการ ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา  ว่องวิทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจากสถาบันโภชนาการ)

Recent post