โครงการอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”
June 12, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
June 12, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

001

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ศาสตราจารย์.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ    ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

(ขอบคุณภาพจากคณะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา)

Recent post